Domov sociálních služeb Skřivany

Chráněné bydlení

Bližší informace o službě CHB

Poskytované činnosti

1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

2. Poskytnutí ubytování

3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

4. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

7. Sociálně terapeutické činnosti

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 


Bližší informace o službě CHB

Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)
 .
Místo poskytování:
 • ubytování je poskytováno na adrese Sloupenská ul. 10, 503 52 Skřivany
 • pro poskytování dalších činností slouží i areál na ul. Dr. Vojtěcha 93 Skřivany
Kapacita služby jsou 4 uživatelé

 


Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Uživatelům je poskytováno stravování v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel; dopolední svačina je vydávána společně se snídaní.
 • Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel poskytovatele. V případě potřeby bude uživateli zajištěno stravování podle individuálního dietního režimu.
 • Uživatelé chráněného bydlení snídají a večeří na chráněném bydlení – potraviny na snídaně a večeře si nakupují samostatně a stravu si připravují samy. Za asistence klíčových pracovnic se zásobí potravinami na snídaně a večeře na 1 týden. Učí se tím hospodařit se surovinami a financemi tak, aby jim vystačily na určenou dobu.
 • Uživatelé CHB obědvají zpravidla  v areálu v ulici Dr. Vojtěcha, na obědy sem docházejí po dopolední pracovní činnosti.
 • V sobotu a v neděli, případně v dalších dnech pracovního volna si uživatelé chráněného bydlení připravují samostatně všechny druhy stravy z nakoupených surovin.
 • Dle individuálních požadavků jednotlivých uživatelů poskytují klíčoví pracovníci uživatelům pomoc a podporu v požadovaném rozsahu.
 • Vyúčtování jejich hospodaření s financemi na snídaně a večeře zpracovávají jejich klíčové pracovnice. Podklady získávají od klientek. Na správném zajištění finančních částek na samostatné stravování a na jeho následném vyúčtování pracovnice s klientkami úzce spolupracují.


Poskytnutí ubytování

 • Poskytujeme celoroční ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek.
 • Služba chráněného bydlení je poskytována ve Sloupenské ulici čp. 10 v obci Skřivany v domku rodinného typu, uživatelé mají k dispozici dva dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj, kuchyni, sociální zařízení, předsíň, venkovní terasu, zahradu
 • Byt je vybaven standardním nábytkem s možností uložení a uzamčení osobních věcí (lůžko, skříně, noční stolek, stůl, křesla), popřípadě je možnost vybavení bytu vlastním nábytkem či dalším vybavením
 • V areálu DSS mají uživatelé mimo tento objekt k dispozici tyto další společné prostory:
  • jídelnu
  • denní místnosti
  • dílny pracovních činností
  • společenské místnosti
  • tělocvičny, rehabilitační místnosti
  • keramickou dílnu s pecí
  • venkovní prostory
  • společná sociální zařízení
 • Ubytování zahrnuje také vytápění, teplou a studenou vodu, poskytnutí přípojky elektrického proudu, praní prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení prádla.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti.
 • Podpora při údržbě domácích spotřebičů, při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • Pomoc se zajištěním stravy –  výběr a nákup surovin na přípravu samostatně připravovaných jídel, hospodaření s měsíční částkou finančního obnosu na samostatně připravovaná jídla včetně měsíčního vyúčtování s ohledem na případnou nepřítomnost (záloha z provozní pokladny)
 • Vaření a obsluha elektrospotřebičů
 • Nákupy ošacení, obuvi, předmětů denní potřeby, kosmetiky, léků
 • A další

► Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • uživatelům služby chráněného bydlení je dle potřeby poskytnuta pomoc a podpora při výkonu osobní hygieny; jde o pomoc při sprchování, koupání, péči o vlasy a nehty, případně pomoc se zajištěním hygienických potřeb.
 • rozsah a způsob poskytování těchto činností je konktrétně specifikován v plánu péče uživatele

 


Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • podpora oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
Konkrétní činnosti k těmto bodům – viz Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s tím, že základní rozdíl spočívá v míře poskytnuté podpory, která je u uživatelů na chráněném bydlení obvykle nižší, případně žádná.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovody (lékař, optometrista a další specialisté, úřad práce, agentura zprostředkující zaměstnání, další úřady, pošta, knihovna, kadeřník, kosmetika, využívání veřejné dopravy)
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • doprovody na akce: sportovní, kulturní, rekreace, výlety, poznávací zájezdy, turistické pobyty
 • sociálně-terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících navazování kontaktu s okolím a další

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících začleňování osob (vystupování na veřejnosti, vedení rozhovoru, navazování kontaktu, obsluha aktuální komunikační techniky – telefon, internet, apod.)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • osobní a cestovní doklady, pojištění, kontakt s okresním soudem – opatrovnictví, dědictví
 • zajištění žádosti a převzetí invalidního důchodu, založení účtu u peněžního ústavu, vedení osobních kont a evidence financí, splátky penzijního připojištění, hrazení TV poplatků …
 • úschova dokladů a důležitých dokumentů, zajištění hrazení úhrady za stravu a ubytování a výpočet a převod přeplatků na úhradě v případě nepřítomnosti
 • podání žádosti a příjem a převod příspěvku na péči příp. dalších sociálních dávek
 • a další