Domov sociálních služeb Skřivany

Legislativa

LEGISLATIVNÍ UKOTVENÍ ČINNOSTI

Obecné normy:

 • Listina základních práv a svobod
 • Deklarace práv osob s mentálním postižením
 • Občanský zákoník v platném znění
 • Zákoník práce v platném znění
 • Správní řád v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů

Poskytování sociální péče:

 • Zákon č. 108/2006 o sociálních službách v platném znění
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 o životním a existenčním minimu v platném znění

Zdravotnická a ošetřovatelská péče:

 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Vyhláška 440/2000 Sb. upravující podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnického zařízení a ÚSP v platném znění
 • Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon  č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních  v platném znění

Směrnice a předpisy zřizovatele:

 • Směrnice č. 3 k zadávaní veřejných zakázek
 • Směrnice č. 7 k řízení příspěvkových organizací
 • Směrnice č. 10 k poskytování ústavní sociální péče a pečovatelské služby a o umisťování občanů do zařízení sociální péče
 • Pravidla čerpání z fondu reprodukce kraje
 • Statut fondu rozvoje a investic Královehradeckého kraje
 • Zásady upravující postup při pronájmu nemovitého majetku a výpůjčky majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Královehradeckého kraje