Domov sociálních služeb Skřivany

Vzdělávání uživatelů

logo-ei-text-dole

V říjnu roku 2016 byly zahájeny v Domově sociálních služeb ve Skřivanech vzdělávací programy pro naše uživatele zprostředkované školou EUROINSTITUT, která se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami aneb vzděláváním proti handicapu. Cílem tohoto vzdělávání je edukace a rozvoj osob s mentálním postižením v pokročilém věku.

Do vzdělávacích programů se zapojilo 8 uživatelek našeho domova se zaměřením na dva učební obory:

 

Odborné učiliště (Provozní služby) – tento dvouletý učební obor s výučním listem studují 4 uživatelky našeho domova. Studentky se vzdělávají dle rámcového vzdělávacího programu, který je dále rozpracován do školního vzdělávacího programu Úklid a výpomoc.

Vzdělávání probíhá každou středu v odpoledních hodinách se zaměřením na získání teoretických poznatků. Každý čtvrtek probíhá odborný výcvik, který navazuje na získané vědomosti z teoretické výuky a dále je rozvíjí v praxi. Konzultace probíhají v areálu DSS na budově D pod vedením speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Rudolfové.

 

Praktická škola dvouletá – do tohoto vzdělávacího programu se zapojily 4 uživatelky našeho domova s cílem získat kvalifikaci a předpoklady pro uplatnění se na trhu práce.

Konzultace probíhají každý čtvrtek v dopoledních hodinách v areálu DSS na budově D pod vedením speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Rudolfové.

Součástí studia je také pravidelný odborný výcvik probíhající mimo areál DSS, který našim studentkám umožní odbornou praxi na reálných pracovištích.  Toto vzdělávání bude realizováno od 5. 1. 2017 v Novém Bydžově.

 

Oblasti edukace:

  • Příprava pokrmů
  • Zdravověda
  • Úklidové práce
  • Praní a žehlení
  • Šití a opravy
  • Zahradnické práce

 

regular_smile Odborné učiliště – Provozní služby pdf

regular_smile Praktická škola dvouletá pdf

 

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ

 

Celoživotního vzdělávání se účastní 23 uživatelek pod vedením Mgr. Zdeňky Rudolfové, která spolupracuje s klíčovými pracovníky.

Při vzdělávání využívá metod informačně receptivních, slovních, názorných demonstrací a práci s textem. Je využíváno metod otevřeného učení, tedy aktivní práce a samostatnosti. Výuka je zaměřená na učivo Praktické školy s přihlédnutím k individuálním schopnostem a znalostem uživatelek.

Uživatelky se v rámci dvou vyučovacích hodin týdně věnují převážně matematice, čtení a psaní.

Jako pomůcky používají pracovní sešity a listy, tabule a výukové knihy.

 

 

Projekt Celoživotní vzdělávání

 

Projekt celoživotního vzdělávání by měl klientkám  DSS nabídnout získání, udržení a prohloubení znalostí v oblasti čtení, psaní, počítání a všeobecného přehledu v tématické oblasti Člověk a jeho svět. Při práci s klienty  je uplatňován individuální přístup zohledňující úroveň jejich schopností.

Projekt probíhá v budově DSS Skřivany a to s časovou dotací 2 hodiny týdně.

 

TRIVIUM

Při čtení je kladen důraz především na čtení s porozuměním psaného i tištěného textu, tedy čtenářskou gramotnost. Při čtení se využívají všechny dostupné metody čtení (např. genetickou metodu čtení, a i další).

 

Zaměřujeme se na prohloubení komunikačních dovedností s použitím správných komunikačních pravidel  a na  správnou formulací sdělení. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby a správnou artikulaci.

 

psaní se zaměříme na správný tvar, velikost písma a správné napojování písmen do slabik a slov s využitím předtištěných písanek. Při psaní využijeme nově i hůlkového písma. Pro běžný život se zaměříme na psaní krátkých spojení, korespondenci, přání atd. V nabídce by nemělo chybět psaní na PC – práce s textem.

 

počtech bychom dle individuálních schopností rozvíjeli matematickou představivost a samostatný přístup k řešení problémů. Využití počtů při běžných činnostech – manipulace s penězi, určování času, jednotky hmotnosti atd.

 

Cílem tématické oblasti Člověk a jeho svět by pak bylo naučit klientky získávat a využívat různých informačních zdrojů a utvářet si komplexnější pohled na přírodní, společenské, kulturní i historické jevy. V neposlední řadě je to i osvojení a používání pravidel společenského chování v mezilidských vztazích.