Domov sociálních služeb Skřivany

Informace pro zájemce

Postup při jednání se zájemcem je totožný pro obě služby:

  1. Žadatel o umístění do zařízení se může obrátit na ředitele domova nebo sociální pracovnice, kteří jsou kompetentní k jednání se zájemcem o službu.
  2. Doporučujeme možnost využít možnosti návštěvy a prohlídky zařízení a spojit tuto návštěvu s osobním jednáním.
  3. Vlastní žádost o poskytování sociálních služeb se podává na tiskopisu Žádosti o přijetí, kterou je třeba  doručit na adresu domova. Tento tiskopis  je možné získat stažením z odkazu pod tímto článkem, případně v odkazu Dokumenty ke stažení,  nebo si vyžádat jeho zaslání v písemné podobě na svoji adresu. Součástí žádosti je i tiskopis „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby”.
  4. Při osobním jednání obdrží žadatel informace o službách, které může žadateli zařízení poskytnout a sdělí pracovníkům zařízení svoje představy a očekávání.
  5. V průběhu jednání bude žadatel seznámen s nejdůležitějšími interními předpisy, na jejichž základě je služba poskytována a které zaručují uživatelům jejich práva a současně hovoří o povinnostech klientů.
  6. Klientům je služba poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby, kde jsou vymezeny všechny podmínky poskytování služby předem vyjednané mezi poskytovatelem a klientem (rozsah služeb, způsob poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, registrace u lékaře, úhrada za pobyt, využívání dalších služeb a další).
  7. Smlouva o poskytování sociálních služeb zřetelně hovoří o právech a povinnostech uživatelů (právo na svoji vlastní volbu, za soukromí, na zachování důstojnosti, na individuální přístup, na podporu dle svých specifických potřeb a aktuálního zdravotního stavu, na zprostředkování dalších doplňkových služeb). Současně se uživatel zavazuje dodržovat vnitřní pravidla zařízení, respektovat Domácí řád a ostatní předpisy upravující pobyt uživatelů v zařízení. Především se zavazuje dodržovat pravidla občanského soužití ve vztahu k ostatním uživatelům a zaměstnancům zařízení. Dále se zavazuje hradit ve stanoveném termínu úhradu, uhradit škodu na majetku, kterou způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
  8. Podrobnější informace Vám poskytnou sociální pracovnice, které můžete kontaktovat na uvedených telefonních číslech nebo na e-mailových adresách – viz kontakty.