Domov sociálních služeb Skřivany

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova sociálních služeb Skřivany pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Veřejný závazek Domova sociálních služeb Skřivany pro službu Chráněné bydlení.


► Veřejný závazek Domova sociálních služeb Skřivany pro službu Domov pro sosoby se zdravotním postižením.

Domov sociálních služeb Skřivany

Dr. Vojtěcha 93, Skřivany, 503 52, tel./fax.: 495491336,

e-mail: reditel@usp-skrivany.cz,  IČ: 578991

 

Motto našich služeb : 

Domov je  místo, kde ti rozumějí.

Christian Morgenstern

 

Veřejný závazek

Domova sociálních služeb Skřivany

pro službu

 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Metodický pokyn č. D1

 

související SQ: č. 1

Domov sociálních služeb Skřivany (zkráceně DSS Skřivany) je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou za účelem poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci –  mentálně postiženým osobám.

Zřizovatelem DSS Skřivany je Královéhradecký kraj.

Statutárním orgánem DSS Skřivany je ředitel zařízení.

 

DSS Skřivany poskytuje v souladu s § 48 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění ( dále jen zákon) pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením (zkráceně DOZP)

Místo poskytování: Tovární 1, 503 52 Skřivany a Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany

Kapacita služby je 86 uživatelů

I. Poslání služby DOZP

Posláním sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením  je poskytovat  pobytové sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb v prostředí domácností rodinného typu  tak,  aby se život uživatelů služeb maximálně blížil běžnému způsobu života. Při poskytování služeb podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů, udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat sociální začleňování uživatelů služeb.

II. Cílová skupina služby DOZP

Cílovou skupinou sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením  jsou osoby s mentálním postižením, případně též s  přidruženými kombinovanými vadami od 18 let věku výše, s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se nacházejí v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, a jejichž podporu při řešení této nepříznivé sociální situace již není možno trvale zajistit prostřednictvím podpory rodiny ani terénních či ambulantních služeb.

III.  Hlavní účel a předmět činnosti:

Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a. Poskytnutí ubytování
b. Poskytnutí stravy
c. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g. Sociálně terapeutické činnosti
h. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
    záležitostí

Dále je uživatelům poskytována v souladu s § 36 zákona ošetřovatelská a rehabilitační péče, a zabezpečena zdravotní péče.

Uživatelům mohou být dle § 35 zákona fakultativně při poskytování sociální služby zajišťovány další činnosti.

IV. Principy poskytování služby:

Principy poskytování sociální služby jsou základní hodnoty a postupy, které respektují a kterými se při poskytování služeb řídí všichni pracovníci zařízení. Vychází z Listiny základních práv a svobod, a dále jsou rozpracovány i v Etickém kodexu pracovníků zařízení.

Základními principy našich služeb je:

1. Individuální přístup služby (službu formujeme dle potřeb uživatelů)

a. respektujeme osobnost uživatelů a odlišnost jejich potřeb
b. dodržujeme rovný přístup ke všem uživatelům
c. osobní cíle formulujeme dle přání a potřeb uživatelů

 

2. Právní rámec služby
a. dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů
b. dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)
c. podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

 

3. Integrace do společnosti
a. podporujeme nezávislost uživatele na službě
b. podporujeme využívání veřejných služeb
c. podporujeme začleňování uživatelů do obce, okolí obce, a společnosti
d. předcházíme sociálnímu vyloučení uživatelů ze společnosti
e. přizpůsobujeme službu běžnému způsobu života
f. spolupracujeme s dalšími subjekty při poskytování služby
g. podporujeme uživatele v zachování a rozvíjení rodinných a přátelských vztahů
h. využíváme spolupráci s dobrovolníky

 

4. Partnerský vztah k uživatelům
a. respektujeme právo volby uživatele
b. podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele,
c. respektujeme soukromí uživatelů
d. zachováváme důstojnost uživatelů

 

5. Kvalita poskytovaných služeb
a. poskytovat odborné a bezpečné služby
b. máme kvalifikovaný personál
c. zajišťujeme pracovníkům další vzdělávání
d. zajišťujeme pracovníkům zařízení supervizi
e. zajištujeme  uživatelům možnost pracovní aktivity
f. zajišťujeme uživatelům aktivity v oblasti vzdělávání, sportovního, společenského a kulturního vyžití
g. nabízíme uživatelům možnost využívání fakultativních služeb

 


► Veřejný závazek Domova sociálních služeb Skřivany pro službu Chráněné bydlení.

 

Domov sociálních služeb Skřivany

Dr. Vojtěcha 93, Skřivany, 503 52, tel. 495491336, fax: 495490646,

e-mail: reditel@usp-skrivany.cz,  IČ: 578991

Motto našich služeb :

Domov je  místo, kde ti rozumějí.

Christian Morgenstern

Veřejný závazek

Domova sociálních služeb Skřivany

pro službu

Chráněné bydlení

Metodický pokyn  B1

související SQ: č. 1

 

Domov sociálních služeb Skřivany (zkráceně DSS Skřivany) je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou za účelem poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci –  mentálně postiženým osobám.

Zřizovatelem DSS Skřivany je Královéhradecký kraj.

Statutárním orgánem DSS Skřivany je ředitel zařízení.

 

DSS Skřivany poskytuje v souladu s § 51 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění ( dále jen zákon) pobytovou sociální službu Chráněné bydlení (zkráceně CHB)

Místo poskytování:

  • ubytování je poskytováno na adrese Sloupenská 10, 503 52 Skřivany
  • pro poskytování dalších činností slouží i areály na ul. Dr. Vojtěcha 93 a Tovární 1, Skřivany

Kapacita služby je 4 uživatelé

I. Poslání služby CHB

Posláním sociální služby chráněné bydlení je poskytovat  pobytové sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb v prostředí domácností rodinného typu tak,  aby se život uživatelů maximálně blížil běžnému způsobu života. Poskytovat uživatelům jen nezbytnou  míru  pomoci s důrazem na  podporu jejich snahy o vlastní  samostatnost. Zároveň udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat sociální začleňování uživatelů.

II. Cílová skupina služby CHB

Cílovou skupinou sociální služby chráněné bydlení jsou ženy s  mentálním postižením, případně též s  kombinovanými vadami od 18 let věku výše, s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhraecký kraj, které se nacházejí v důsledku svého  zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami  a  kterým postačuje tato služba s minimalizací podpory.

III.  Hlavní účel a předmět činnosti:

Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
b. Poskytnutí ubytování
c. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
d. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pto osobní hygienu
e. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g. Sociálně terapeutické činnosti
h. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
    záležitostí

 

Dále je uživatelům poskytována v souladu s §36 zákona ošetřovatelská a rehabilitační péče, a zabezpečena zdravotní péče.

Uživatelům mohou být dle § 35 zákona fakultativně při poskytování sociální služby zajišťovány další činnosti.

IV. Principy poskytování služby:

Principy poskytování sociální služby jsou základní hodnoty a postupy, které respektují a kterými se při poskytování služeb řídí všichni pracovníci zařízení. Vychází z Listiny základních práv a svobod, a dále jsou rozpracovány i v Etickém kodexu pracovníků zařízení.

Základními principy našich služeb je:

1. Individuální přístup služby (službu formujeme dle potřeb uživatelů)

a. respektujeme osobnost uživatelů a odlišnost jejich potřeb
b. dodržujeme rovný přístup ke všem uživatelům
c. osobní cíle formulujeme dle přání a potřeb uživatelů

2. Právní rámec služby

a. dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů
b. dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)
c. podporujeme  uživatele  ve vědomí vlastní odpovědnosti
.

3. Integrace do společnosti

a. podporujeme nezávislost uživatele na službě
b. podporujeme využívání veřejných služeb
c. podporujeme začleňování uživatelů do obce, okolí obce, a společnosti
d. předcházíme sociálnímu vyloučení uživatelů ze společnosti
e. přizpůsobujeme službu běžnému způsobu života
f. spolupracujeme s dalšími subjekty při poskytování služby
g. podporujeme uživatele v zachování a rozvíjení rodinných a přátelských vztahů
h. využíváme spolupráci s dobrovolníky
.

4. Partnerský vztah k uživatelům

a. respektujeme právo volby uživatele
b. podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele,
c. respektujeme soukromí uživatelů
d. zachováváme důstojnost uživatelů
.

5. Kvalita poskytovaných služeb

a. poskytovat odborné a bezpečné služby
b. máme kvalifikovaný personál
c. zajišťujeme pracovníkům další vzdělávání
d. zajišťujeme pracovníkům zařízení supervizi
e. zajištujeme  uživatelům možnost pracovní aktivity
f. zajišťujeme uživatelům aktivity v oblasti vzdělávání, sportovního,
   společenského a kulturního vyžití
g. nabízíme uživatelům možnost využívání fakultativních služeb

 

V. Dlouhodobé cíle služby

  • Poskytovat kvalitní, bezpečné a individuálně zaměřené sociální služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu
  • Pokračovat v trendu humanizace poskytovaných služeb
  • Podporovat pracovní uplatnění uživatelů našich služeb
  • Udržovat a rozvíjet individuální schopnosti uživatelů našich služeb